Attendance Analysis 2019

SL. NO DESIGNATION NAME Nov-19 Dec-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 24 4 2 0 20 4 7 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 16 2 11 0 17 2 12 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0 25 4 2 0
4 Dr. Shivanna 24 4 2 0 27 4 0 0
5 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 24 4 2 0 25 4 2 0
6 Dr. Sai Poornima C 25 4 1 0 26 4 1 0
7 Dr. Meghavarshini 24 4 2 0 26 4 1 0
8 Dr. Anisha MS 24 4 2 0 26 4 1 0
9 Dr. Deepthi CR 24 4 2 0 26 4 1 0
10 Dr. Pallavi MK 25 4 1 0 26 4 1 0
11 Dr. Abhishek S L 25 4 1 0 26 4 1 0
12 Dr. Kavitha V 25 4 1 0 26 4 1 0
13 Dr. Sruthi P 25 0 0 0 25 4 2 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 24 4 2 0 27 4 0 0
15 Dr. Rashmi R 25 4 1 0 27 4 0 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 24 4 2 0 27 4 0 0
17 Dr. Divya Shree 24 4 2 0 26 4 1 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 24 4 2 0 25 4 2 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 23 4 3 0 26 4 1 0
20 Shobha Rani 24 4 2 0 27 4 0 0
21 Sujatha R 24 4 2 0 27 4 0 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 24 4 2 0 26 4 1 0
23 Shilpa J S 22 4 4 0 13 2 16 0
24 Chethan M 25 4 1 0 24 4 3 0
25 Nagamani K 20 4 6 0 24 4 3 0
26 Staff Nurse Chaithra K 24 4 2 0 23 4 4 0
27 Chiathra A R 23 4 3 0 14 2 15 0
28 Vasantha R 0 0 30 0 0 0 31 0
29 Pavina H C 24 4 3 0 19 4 8 0
30 Madhumathi H J 23 4 3 0 26 4 1 0
31 Devamani B R 24 4 2 0 26 4 1 0
32 Mallesh K S 23 4 3 0 27 4 0 0
33 Kaveri S K 24 4 2 0 27 4 0 0
34 Swamy S 24 4 2 0 27 4 0 0
35 Anitha H M 24 4 2 0 27 4 0 0
36 Jyothi M S 25 4 1 0 15.5 4 11.5 0
37 Dhakshayini T P 15 2 13 0 27 4 0 0
38 Chennanjappa S 23 4 3 0 25 4 2 0
39 Mahadevi 22 4 4 0 24 4 3 0
40 Anusha S 24 4 2 0 21 4 6 0
41 Sunitha M 23 4 3 0 27 4 0 0
42 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 25 4 0 1 26 4 0 1
43 Prema S 26 4 0 0 25 4 0 2
44 Sowmya 26 4 0 0 27 4 0 0
45 Bhagya 22 3 0 5 27 4 0 0
46 Rajamma 19 4 0 7 23 4 0 4
47 Indiramma 26 4 0 0 26 4 0 1
48 Sowmya M 24 4 0 2 5 0 0 26
49 Pallavi S 25 4 0 1 27 4 0 0
50 Jayamma 26 4 0 0 21 4 0 6
51 Manjula B 25 4 0 1 21 4 0 6
52 Sowmya K J 26 4 0 0 25 4 0 2
53 Doddamma 26 4 0 0 27 4 0 0
54 Bhuwaneshwari 20 3 0 7 23 4 0 4
55 Manjula R 19 3 0 8 27 4 0 0
56 Susheelamma 26 4 0 0 23 4 0 4
57 Jayamma 26 4 0 0 27 4 0 0
58 Sadashiva 25 4 0 1 27 4 0 0
Suma 4 0 0 0 0 0 0 31
59 Jayaprada 10 1 0 0 5 0 0 26
60 Nagamma 6 0 0 0 21 3 0 7
61 Gajendra K 0 0 0 0 27 4 0 0
62 Pharmacist Somashekar Aradhya 24 4 2 0 27 3 1 0
63 Geetha 23 4 3 0 27 4 0 0
Ashwini 24 4 2 0 0 0 0 0
64 Kavya N 0 0 0 0 31 0 0 0
65 Mahadevaswamy C S 23.5 4 2.5 0 21 2 8 0
66 Dresser Mahadevaswamy 24 2 4 0 24 3 4 0
67 Mahadevaswamy M 26 2 2 0 14 3 14 0
68 Store Keeper Veenakumari S S 25 3 2 0 17 2 12 0
69 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23 4 4 0 20 4 7 0
70 Office Staff Rani N 23.5 3 3.5 0 25 4 2 0
71 Sunilkumar P S 27 2 1 0 26 3 2 0
72 Santhosh Kumar B M 25 4 1 0 22 4 5 0
73 Farzana Banu 20 4 4 2 27 4 0 0
74 Siddalingesha Y C 23 3 4 0 25 4 2 0
75 Vasantha Kumara 25 4 1 0 21 4 6 0
76 Mallikarjuna Swamy 24 4 2 0 24 4 3 0
77 Kirthi Kumar N 27 3 0 0 24 4 3 0
78 Chandan 0 0 0 0 8 0 0 0
79 Nagendra P 18.5 4 7.5 0 25.5 4 1.5 0
80 Siddarajappa S N 24 4 2 0 25 4 2 0
81 Arathi S 26 2 2 0 26 3 2 0
82 Computer Operator Sagar H G 23 4 2 1 12 3 16 0
83 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 2 0 18 4 9 0
84 House keeping Supervisor Anil Kumar P 26 4 0 0 26 4 0 1
85 Dark Room Attendant Huchappa A P 24 2 4 0 20 3 8 0
86 Operation Theater Attendant Sujatha M 24 1 5 0 24 3 4 0
87 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 23 4 3 0 24 4 3 0
88 Physiotherapist Sharath Prabhu 22 4 4 0 23 4 4 0
House Officer Nagendra R T 0 0 0 30 0 0 0 31
89 Dr. Alvaryne W Kharnaior 24 4 2 0 27 4 0 0
90 Dr. Roja N 24 4 2 0 26 4 1 0
91 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 2 0 25 4 2 0
92 Panchakarma Assistant Manchamma 23 4 3 0 24 4 3 0
93 Ravi G S 23 4 3 0 15 2 14 0
94 Manjula N 25 4 1 0 24 4 3 0
95 Raju H M 23 4 3 0 22 4 5 0
96 Veerabhadra Swamy 5 0 25 0 24 4 3 0
97 Mahesh B N 24 4 2 0 25 4 2 0
98 Renuka Prasad K B 26 4 0 0 26 4 1 0
99 Manjula 1 0 29 0 0 0 31 0
100 Sumangala 24 4 2 0 25 4 2 0
101 Shruthi S 23.5 4 2.5 0 24 4 3 0
102 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 23 4 3 0 18.5 4 8.5 0
103 Operation Theater Attendant Girish 23 4 3 0 26 4 1 0
104 OT Nurse Manjula S G 22 3 5 0 23 4 4 0
105 Mid Wife Bindu S 24 4 2 0 26 4 1 0
106 Laboratory Technician Plavitha Rani J 23 3 2 2 14.5 2 13.5 1
107 Triveni M 25 4 1 0 28 3 0 0
108 Lab Attendant Shivashankar S R 26 4 0 0 25 4 2 0
109 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 2 0 24 4 3 0
110 Pharmacy Worker Harish V D 24 4 2 0 24 4 3 0
111 Asha S 24 4 2 0 24 4 3 0
112 Analytical Chemist Swaroop 24 4 2 0 26 4 1 0
113 Bone Setter Arun Kumar 26 4 0 0 25 4 0 2
114 Cook/Food Service Darshan 26 4 0 0 26 4 0 1
115 Raghu 26 4 0 0 28 3 0 0
116 Ramu 26 4 0 0 26 4 0 1
117 Shiva Prasad 26 4 0 0 26 4 0 1
118 Ramesh 26 4 0 0 26 4 0 0
119 Mallamma 26 4 0 0 26 4 0 0
120 Valliyamma 26 4 0 0 25 4 0 2
121 Kaala 26 4 0 0 26 4 0 1
122 Washerman Rathnamma 25 4 0 1 26 4 0 1
123 Sukanyadevi 19 3 0 8 5 0 0 26
124 Driver Mahesh P 24 4 2 0 25 4 2 0
125 Mallikarjuna Swamy 23 4 3 0 24 4 3 0
126 Electrician Vinay Kumar 23 4 3 0 24 4 3 0
127 Security Supervisior Dasappa 28 2 0 0 28 3 0 0
128 Security Guard Narayana 26 4 0 0 27 4 0 0
129 Siddaraju 25 4 0 1 31 0 0 0
130 Chandrappa 28 2 0 0 27 4 0 0
131 Vinod 26 4 0 0 27 4 0 0
132 Nagabhushana 26 4 0 0 26 4 0 1
133 Shivanna M 9 0 0 21 8 0 0 23
134 Rukmini 29 1 0 0 27 4 0 0
135 Kiran Kumar 27 3 0 0 28 3 0 0
136 Siddaraju S 24 4 2 0 27 4 0 0
137 B Babu Rao 25 4 1 0 29 2 0 0
138 S Roopa 27 3 0 0 0 0 0 31
139 Masseurs Madhu Kumar H M 24 4 2 0 19 4 8 0
140 Prashanth Babu S 23 4 3 0 23 4 4 0
141 Lokesh M 23 4 3 0 25 4 2 0
142 Yashodhara S M 24 4 2 0 20 3 8 0
143 Prasad K M 12 2 16 0 25 4 2 0
144 Sowjanya P 22 4 4 0 27 4 0 0
145 Savitha B 25 4 1 0 25 4 2 0
146 Mamatha S 25 4 1 0 23 4 4 0
147 Roopa S V 25 4 1 0 25 4 2 0
148 Nagamani M 23 4 3 0 24 4 3 0
149 Nuthana B H 23 4 3 0 24 4 3 0
150 Sowmya N N 24 4 2 0 25 4 2 0
151 Nandini S 23 4 3 0 26 4 1 0
152 Kusuma M 0 0 0 30 0 0 0 31
153 Others Dr. Omprakash K 22 4 4 0 22 4 5 0
154 Ramesh R 24 4 2 0 24 4 3 0
155 Somu 24 4 2 0 24 4 3 0
156 Lokesh 25 4 1 0 25 4 2 0
SL. NO DESIGNATION NAME Nov-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 24 4 2 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 16 2 11 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0
4 Dr. Shivanna 24 4 2 0
5 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 24 4 2 0
6 Dr. Sai Poornima C 25 4 1 0
7 Dr. Meghavarshini 24 4 2 0
8 Dr. Anisha MS 24 4 2 0
9 Dr. Deepthi CR 24 4 2 0
10 Dr. Pallavi MK 25 4 1 0
11 Dr. Abhishek S L 25 4 1 0
12 Dr. Kavitha V 25 4 1 0
13 Dr. Sruthi P 25 0 0 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 24 4 2 0
15 Dr. Rashmi R 25 4 1 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 24 4 2 0
17 Dr. Divya Shree 24 4 2 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 24 4 2 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 23 4 3 0
20 Shobha Rani 24 4 2 0
21 Sujatha R 24 4 2 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 24 4 2 0
23 Shilpa J S 22 4 4 0
24 Chethan M 25 4 1 0
25 Nagamani K 20 4 6 0
26 Staff Nurse Chaithra K 24 4 2 0
27 Chiathra A R 23 4 3 0
28 Vasantha R 0 0 30 0
29 Pavina H C 24 4 3 0
30 Madhumathi H J 23 4 3 0
31 Devamani B R 24 4 2 0
32 Mallesh K S 23 4 3 0
33 Kaveri S K 24 4 2 0
34 Swamy S 24 4 2 0
35 Anitha H M 24 4 2 0
36 Jyothi M S 25 4 1 0
37 Dhakshayini T P 15 2 13 0
38 Chennanjappa S 23 4 3 0
39 Mahadevi 22 4 4 0
40 Anusha S 24 4 2 0
41 Sunitha M 23 4 3 0
42 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 25 4 0 1
43 Prema S 26 4 0 0
44 Sowmya 26 4 0 0
45 Bhagya 22 3 0 5
46 Rajamma 19 4 0 7
47 Indiramma 26 4 0 0
48 Sowmya M 24 4 0 2
49 Pallavi S 25 4 0 1
50 Jayamma 26 4 0 0
51 Manjula B 25 4 0 1
52 Sowmya K J 26 4 0 0
53 Doddamma 26 4 0 0
54 Bhuwaneshwari 20 3 0 7
55 Manjula R 19 3 0 8
56 Susheelamma 26 4 0 0
57 Jayamma 26 4 0 0
58 Sadashiva 25 4 0 1
59 Suma 4 0 0 0
60 Jayaprada 10 1 0 0
61 Nagamma 6 0 0 0
62 Pharmacist Somashekar Aradhya 24 4 2 0
63 Geetha 23 4 3 0
64 Ashwini 24 4 2 0
65 Mahadevaswamy C S 23.5 4 2.5 0
66 Dresser Mahadevaswamy 24 2 4 0
67 Mahadevaswamy M 26 2 2 0
68 Store Keeper Veenakumari S S 25 3 2 0
69 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23 4 4 0
70 Office Staff Rani N 23.5 3 3.5 0
71 Sunilkumar P S 27 2 1 0
72 Santhosh Kumar B M 25 4 1 0
73 Farzana Banu 20 4 4 2
74 Siddalingesha Y C 23 3 4 0
75 Vasantha Kumara 25 4 1 0
76 Mallikarjuna Swamy 24 4 2 0
77 Kirthi Kumar N 27 3 0 0
78 Nagendra P 18.5 4 7.5 0
79 Siddarajappa S N 24 4 2 0
80 Arathi S 26 2 2 0
81 Computer Operator Sagar H G 23 4 2 1
82 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 2 0
83 House keeping Supervisor Anil Kumar P 26 4 0 0
84 Dark Room Attendant Huchappa A P 24 2 4 0
85 Operation Theater Attendant Sujatha M 24 1 5 0
86 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 23 4 3 0
87 Physiotherapist Sharath Prabhu 22 4 4 0
House Officer Nagendra R T 0 0 0 30
88 Dr. Alvaryne W Kharnaior 24 4 2 0
89 Dr. Roja N 24 4 2 0
90 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 2 0
91 Panchakarma Assistant Manchamma 23 4 3 0
92 Ravi G S 23 4 3 0
93 Manjula N 25 4 1 0
94 Raju H M 23 4 3 0
95 Veerabhadra Swamy 5 0 25 0
96 Mahesh B N 24 4 2 0
97 Renuka Prasad K B 26 4 0 0
98 Manjula 1 0 29 0
99 Sumangala 24 4 2 0
100 Shruthi S 23.5 4 2.5 0
101 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 23 4 3 0
102 Operation Theater Attendant Girish 23 4 3 0
103 OT Nurse Manjula S G 22 3 5 0
104 Mid Wife Bindu S 24 4 2 0
105 Laboratory Technician Plavitha Rani J 23 3 2 2
106 Triveni M 25 4 1 0
107 Lab Attendant Shivashankar 26 4 0 0
108 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 2 0
109 Pharmacy Worker Harish V D 24 4 2 0
110 Asha S 24 4 2 0
111 Analytical Chemist Swaroop 24 4 2 0
112 Bone Setter Arun Kumar 26 4 0 0
113 Cook/Food Service Darshan 26 4 0 0
114 Raghu 26 4 0 0
115 Ramu 26 4 0 0
116 Shiva Prasad 26 4 0 0
117 Ramesh 26 4 0 0
118 Mallamma 26 4 0 0
119 Valliyamma 26 4 0 0
120 Kala 26 4 0 0
121 Washerman Rathnamma 25 4 0 1
122 Sukanyadevi 19 3 0 8
123 Driver Mahesh P 24 4 2 0
124 Mallikarjuna Swamy 23 4 3 0
125 Electrician Vinay Kumar 23 4 3 0
126 Security Supervisior Dasappa 28 2 0 0
127 Security Guard Narayana 26 4 0 0
128 Siddaraju 25 4 0 1
129 Chandrappa 28 2 0 0
130 Vinod 26 4 0 0
131 Nagabhushana 26 4 0 0
132 Shivanna M 9 0 0 21
133 Rukmini 29 1 0 0
134 Kiran Kumar 27 3 0 0
135 Siddaraju S 24 4 2 0
136 B Babu Rao 25 4 1 0
137 S Roopa 27 3 0 0
138 Masseurs Madhu Kumar H M 24 4 2 0
139 Prashanth Babu 23 4 3 0
140 Lokesh 23 4 3 0
141 Yashodhara S M 24 4 2 0
142 Prasad K M 12 2 16 0
143 Sowjanya P 22 4 4 0
144 Savitha B 25 4 1 0
145 Mamatha S 25 4 1 0
146 Roopa S V 25 4 1 0
147 Nagamani M 23 4 3 0
148 Nuthana B H 23 4 3 0
149 Sowmya N N 24 4 2 0
150 Nandini S 23 4 3 0
Kusuma M 0 0 0 30
151 Others Dr. Omprakash K 22 4 4 0
152 Ramesh R 24 4 2 0
153 Somu 24 4 2 0
154 Lokesh 25 4 1 0
SL. NO DESIGNATION NAME Oct-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 24 4 3 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 23 4 4 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 24 4 3 0
4 Dr. Shivanna 24 4 3 0
5 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 23 4 4 0
6 Dr. Sai Poornima C 25 4 2 0
7 Dr. Meghavarshini 25 4 2 0
8 Dr. Anisha MS 24 4 3 0
9 Dr. Deepthi CR 24 4 3 0
10 Dr. Pallavi MK 25 4 2 0
11 Dr. Abhishek S L 24 4 3 0
12 Dr. Kavitha V 24 4 3 0
13 Dr. Deepika 25 4 2 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 24 4 3 0
15 Dr. Rashmi R 25 4 2 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 24 4 3 0
17 Dr. Divya Shree 25 4 2 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 24 4 3 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 24 4 3 0
20 Shobha Rani 23 4 4 0
21 Sujatha R 22 4 5 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 23 4 4 0
23 Shilpa J S 21 4 6 0
24 Chethan M 25 4 2 0
25 Nagamani K 22 4 5 0
26 Staff Nurse Chaithra K 23 4 4 0
27 Chiathra A R 24 4 3 0
28 Vasantha R 0 0 31 0
29 Madhu Kumar 0 0 0 31
30 Pavina H C 23 4 4 0
31 Madhumathi H J 24 4 3 0
32 Devamani B R 23 4 4 0
33 Mallesh K S 24 4 3 0
34 Kaveri S K 24 4 3 0
35 Swamy S 24 4 3 0
36 Anitha H M 24 4 3 0
37 Jyothi M S 23.5 4 3.5 0
38 Dhakshayini T P 23.5 4 3.5 0
39 Chennanjappa S 23 4 4 0
40 Mahadevi 25 4 2 0
41 Anusha S 25 4 2 0
42 Sunitha M 26 4 1 0
43 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 1
44 Prema S 26 4 0 1
45 Sowmya 25 4 0 2
46 Bhagya 26 4 0 1
47 Rajamma 26 4 0 1
48 Indiramma 27 4 0 0
Gowramma 0 0 0 0
49 Sowmya M 25 4 0 2
50 Pallavi S 27 4 0 0
51 Jayamma 27 4 0 0
52 Thulasi 19 3 0 9
53 Manjula B 27 4 0 0
54 Sowmya K J 27 4 0 0
Sannathayamma 0 0 0 0
55 Doddamma 27 4 0 0
56 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
Nagamma 0 0 0 0
57 Maheshi 6 0 0 25
58 Manjula R 24 3 0 4
59 Maheshwari 0 0 0 0
60 Susheelamma 26 4 0 1
61 Jayamma 26 4 0 1
62 Sadashiva 27 4 0 0
63 Pharmacist Somashekar Aradhya 24 4 3 0
64 Geetha 23 4 4 0
65 Ashwini 24 4 3 0
66 Mahadevaswamy C S 25 3 3 0
67 Dresser Mahadevaswamy 15 1 1 14
68 Mahadevaswamy M 15 1 15 0
69 Store Keeper Veenakumari S S 20.5 2 8.5 0
70 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 19 4 8 0
71 Office Staff Rani N 21.5 4 5.5 0
72 Sunilkumar P S 23 3 5 0
73 Santhosh Kumar B M 25 4 2 0
74 Farzana Banu 23 4 4 0
75 Siddalingesha Y C 11 1 19 0
76 Vasantha Kumara 22 4 5 0
77 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
78 Kirthi Kumar N 28 0 0 0
79 Nagendra P 21 3 7 0
80 Siddarajappa S N 25 4 2 0
81 Arathi S 28 2 1 0
82 Asst. Manager – Marketing Mahadevaswamy T M 0 0 0 31
83 Computer Operator Sagar H G 22 4 4 1
84 MRD Technician Chikkanna Nayaka 22 4 4 1
85 House keeping Supervisor Anil Kumar P 27 4 0 0
86 Dark Room Attendant Huchappa A P 24 3 4 0
87 Operation Theater Attendant Sujatha M 23 3 5 0
88 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 25.5 4 1.5 0
89 Physiotherapist Sharath Prabhu 21 4 6 0
House Officer Nagendra R T 0 0 0 31
90 Dr. Alvaryne W Kharnaior 25 4 2 0
91 Dr. Roja N 24 4 3 0
92 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 26 4 1 0
93 Panchakarma Assistant Manchamma 25 4 2 0
94 Ravi G S 24 4 3 0
95 Manjula N 24 4 3 0
96 Raju H M 22.5 4 4.5 0
97 Veerabhadra Swamy 20 4 7 0
98 Mahesh B N 20 3 8 0
99 Renuka Prasad K B 23 4 4 0
100 Manjula 24 4 3 0
101 Sumangala 25 4 2 0
102 Shruthi S 25 4 2 0
103 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 21 4 6 0
104 Operation Theater Attendant Girish 23 4 4 0
105 OT Nurse Manjula S G 0 0 31 0
106 Mid Wife Bindu S 24 4 3 0
107 Laboratory Technician Plavitha Rani J 26 4 0 1
108 Triveni M 25 4 2 0
109 Lab Attendant Shivashankar 18 2 11 0
110 Pharmacy Attendant Guru Prasad 26 4 1 0
111 Pharmacy Worker Harish V D 24.5 4 2.5 0
112 Roopa C 0 0 0 31
113 Analytical Chemist Swaroop 24 4 3 0
114 Bone Setter Arun Kumar 26 4 0 1
115 Cook/Food Service Darshan 26 4 0 1
116 Raghu 27 4 0 0
117 Abhishek 27 4 0 0
118 Shiva Prasad 27 4 0 0
119 Ramesh 27 4 0 0
120 Mallamma 25 4 0 2
121 Bhagyamma 26 4 0 1
122 Revanna 27 4 0 0
123 Washerman Rathnamma 26 4 0 1
124 Sukanyadevi 23 3 0 5
125 Driver Mahesh P 25 4 2 0
126 Mallikarjuna Swamy 24 4 3 0
127 Electrician Vinay Kumar 24 4 3 0
128 Security Supervisior Dasappa 29 2 0 0
129 Security Guard Narayana 30 1 0 0
130 Siddaraju 29 2 0 0
131 Chandrappa 30 1 0 0
132 Vinod 31 0 0 0
133 Nagabhushana 29 2 0 0
134 Ashok Kumar G 1 0 0 30
135 Devaraju 0 0 0 0
136 Rukmini 31 0 0 0
137 Kiran Kumar 27 4 0 0
138 Siddaraju S 28 3 0 0
139 Pallavi 0 0 0 0
140 B Babu Rao 23 0 0 8
141 S Roopa 21 0 0 10
142 Masseurs Madhu Kumar H M 25.5 4 1.5 0
143 Prashanth Babu 24 4 3 0
144 Lokesh 14 2 15 0
145 Yashodhara S M 26.5 4 0.5 0
146 Prasad K M 25 4 2 0
147 Sowjanya P 26 4 1 0
148 Savitha B 27 4 0 0
149 Mamatha S 27 4 0 0
150 Roopa S V 26 4 1 0
151 Nagamani M 27 4 0 0
152 Nuthana B H 14 2 15 0
153 Sowmya N N 24 4 3 0
154 Nandini S 26.5 4 0.5 0
155 Asha S 26 4 1 0
156 Kusuma M 0 0 0 31
157 Others Dr. Omprakash K 22 4 5 0
158 Ramesh R 27 4 0 0
159 Somu 26 4 1 0
160 Lokesh 26 4 1 0
SL. NO DESIGNATION NAME Sep-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 22 4 4 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 24 4 2 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0
4 Dr. Shivanna 25 4 1 0
Dr. Jyothi 25 3 2 0
6 Dr. Sai Poornima C 25 4 1 0
7 Dr. Meghavarshini 25 4 1 0
8 Dr. Anisha MS 25 4 1 0
9 Dr. Deepthi CR 24 4 2 0
10 Dr. Pallavi MK 24 4 2 0
11 Dr. Abhishek S L 25 4 1 0
12 Dr. Kavitha V 25 4 1 0
13 Dr. Deepika 25 4 1 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 25 4 1 0
15 Dr. Rashmi R 26 4 0 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 26 4 0 0
17 Dr. Divya Shree 25 4 1 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 25 4 1 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 25 4 1 0
20 Shobha Rani 25 4 1 0
21 Sujatha R 25 4 1 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 25 4 1 0
23 Shilpa J S 24 4 2 0
24 Chethan M 23 4 3 0
25 Nagamani K 13 2 15 0
26 Staff Nurse Chaithra K 6 0 24 0
27 Chiathra A R 26 4 0 0
28 Vasantha R 0 0 30 0
29 Madhu Kumar 0 0 0 30
30 Pavina H C 24 4 2 0
31 Madhumathi H J 24 4 2 0
32 Devamani B R 24 4 2 0
33 Mallesh K S 25 4 1 0
34 Kaveri S K 25 4 1 0
35 Swamy S 25 4 1 0
36 Anitha H M 25 4 1 0
37 Jyothi M S 21 4 5 0
38 Dhakshayini T P 18.5 4 7.5 0
39 Chennanjappa S 25 4 1 0
40 Mahadevi 26 4 0 0
41 Anusha S 24 4 2 0
42 Sunitha M 23 3 0 4
43 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 25 4 1 0
44 Prema S 16 2 0 12
45 Sowmya 24 4 0 2
46 Bhagya 25 4 1 0
47 Rajamma 24 4 2 0
48 Indiramma 26 4 0 0
49 Gowramma 0 0 0 0
Sowmya M 26 4 0 0
50 Pallavi S 25 4 0 1
51 Jayamma 19 3 0 8
52 Thulasi 25 4 1 0
53 Manjula B 24 4 2 0
54 Sowmya K J 24 4 2 0
55 Sannathayamma 0 0 0 0
56 Doddamma 24 4 2 0
57 Bhuwaneshwari 25 4 0 1
58 Nagamma 0 0 0 0
59 Maheshi 17 3 0 10
60 Manjula R 26 4 0 0
61 Maheshwari 0 0 0 0
Susheelamma 25 4 0 1
62 Jayamma 19 3 0 8
63 Sadashiva 25 4 0 1
64 Pharmacist Somashekar Aradhya 25 4 1 0
65 Geetha 25 4 1 0
66 Ashwini 25 4 1 0
67 Mahadevaswamy C S 24.5 3 2.5 0
68 Dresser Mahadevaswamy 1 0 29 0
69 Mahadevaswamy M 23 3 4 0
70 Store Keeper Veenakumari S S 24 2 4 0
71 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 21 4 5 0
72 Office Staff Rani N 22.5 4 3.5 0
73 Sunilkumar P S 24 3 3 0
74 Santhosh Kumar B M 26 4 0 0
75 Farzana Banu 24 4 2 0
77 Siddalingesha Y C 22 4 4 0
78 Vasantha Kumara 25 4 1 0
79 Mallikarjuna Swamy 25 4 1 0
80 Nagendra P 23 4 3 0
81 Siddarajappa S N 24 4 2 0
82 Arathi S 24 3 3 0
83 Asst. Manager – Marketing Mahadevaswamy T M 0 0 0 30
84 Computer Operator Sagar H G 18 4 8 0
85 MRD Technician Chikkanna Nayaka 21 4 5 0
86 House keeping Supervisor Anil Kumar P 25 4 0 1
87 Dark Room Attendant Huchappa A P 15 2 13 0
88 Operation Theater Attendant Sujatha M 25 2 3 0
89 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 22.5 4 3.5 0
90 Physiotherapist Sharath Prabhu 20 4 6 0
House Officer Nagendra R T 0 0 0 30
91 Dr. Alvaryne W Kharnaior 25 4 1 0
92 Dr. Roja N 25 4 1 0
93 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 3 0
94 Panchakarma Assistant Manchamma 24 4 2 0
95 Ravi G S 26 4 0 0
96 Manjula N 24 4 2 0
97 Raju H M 25 4 1 0
98 Veerabhadra Swamy 25.5 4 0.5 0
99 Mahesh B N 22 4 4 0
100 Renuka Prasad K B 16 2 12 0
101 Manjula 23 4 3 0
102 Sumangala 24 4 2 0
103 Shruthi S 21 4 5 0
104 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 25 4 1 0
Operation Theater Attendant Girish 25 4 1 0
106 OT Nurse Manjula S G 13 2 15 0
107 Mid Wife Bindu S 25 4 0 1
108 Laboratory Technician Plavitha Rani J 26 4 0 0
109 Triveni M 24 4 2 0
110 Lab Attendant Shivashankar 24 4 2 0
111 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 1 0
112 Pharmacy Worker Harish V D 26 4 0 0
113 Roopa C 0 0 0 30
114 Analytical Chemist Swaroop 25 4 1 0
115 Bone Setter Arun Kumar 24 4 2 0
116 Cook/Food Service Darshan 26 4 0 0
117 Raghu 26 4 0 0
118 Abhishek 0 0 0 0
119 Shiva Prasad 26 4 0 0
120 Ramesh 26 4 0 0
121 Mallamma 26 4 0 0
122 Bhagyamma 25 4 0 1
123 Revanna 25 4 0 1
124 Washerman Rathnamma 19 3 0 8
125 Sukanyadevi 26 4 0 0
126 Driver Mahesh P 25 4 1 0
127 Mallikarjuna Swamy 24 4 2 0
128 Electrician Vinay Kumar 23 4 3 0
129 Security Supervisior Dasappa 28 2 0 0
130 Security Guard Narayana 28 2 0 0
131 Siddaraju 29 1 0 0
132 Chandrappa 29 1 0 0
133 Vinod 27 3 0 0
134 Nagabhushana 28 2 0 0
135 Ashok Kumar G 25 4 0 1
136 Devaraju 0 0 0 0
137 Rukmini 25 4 0 1
138 Kiran Kumar 25 4 0 1
139 Siddaraju S 29 1 0 0
140 Pallavi 28 2 0 0
141 Masseurs Madhu Kumar H M 25 4 1 0
142 Prashanth Babu 22 4 4 0
143 Lokesh 21 4 5 0
144 Yashodhara S M 22.5 4 3.5 0
145 Prasad K M 22 4 4 0
146 Sowjanya P 16 3 11 0
147 Savitha B 24 4 2 0
148 Mamatha S 26 4 0 0
149 Roopa S V 23 4 3 0
150 Nagamani M 26 4 0 0
151 Nuthana B H 24 4 2 0
152 Sowmya N N 14 1 15 0
153 Nandini S 26 4 0 0
154 Asha S 25 4 1 0
155 Kusuma M 0 0 0 30
156 Others Dr. Omprakash K 24 4 2 0
157 Ramesh R 28 2 0 0
158 Somu 24 4 2 0
159 Lokesh 23 4 3 0
NAME Aug-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
Dr. Rajesh A Udapudi 25 4 2 0
Dr. Manjula M S 23.5 4 3.5 0
Dr. Sandeep 26 4 1 0
Dr. Shivanna 26 4 1 0
Dr. Ayesha Firdous 0 0 0 0
Dr. Jyothi 24 0 0 7
Dr. Sai Poornima C 26 4 1 0
Dr. Meghavarshini 26 4 1 0
Dr. Anisha MS 26 4 1 0
Dr. Deepthi CR 26 4 1 0
Dr. Pallavi MK 26 4 1 0
Dr. Abhishek S L 26 4 1 0
Dr. Kavitha V 26 4 1 0
Dr. Deepika 26 4 1 0
Dr. Kavitha PC 26 4 1 0
Dr. Rashmi R 26 4 1 0
Dr. V C Mohan Kumar 26 4 1 0
Dr. Divya Shree 25 4 2 0
Sarvamangala 25 4 2 0
Suvarnambe 26 4 1 0
Shobha Rani 25 4 2 0
Sujatha R 25 4 2 0
Nagamani K G 25 4 2 0
Shilpa J S 25 4 2 0
Chethan M 25 4 2 0
Nagamani K 26 4 1 0
Chaithra K 1 0 30 0
Chiathra A R 14 2 15 0
Vasantha R 0 0 31 0
Madhu Kumar 2 1 2 26
Pavina H C 26 4 1 0
Madhumathi H J 26 4 1 0
Devamani B R 26 4 1 0
Mallesh K S 26 4 1 0
Kaveri S K 26 4 1 0
Swamy S 25 4 2 0
Anitha H M 26 4 1 0
Jyothi M S 23.5 4 3.5 0
Dhakshayini T P 24 4 3 0
Chennanjappa S 16 2 13 0
Mahadevi 24 4 3 0
Anusha S 25 4 2 0
Sunitha M 21 3 1 6
Siddarajamma 27 4 0 0
Prema S 12 1 0 18
Sowmya 25 4 0 2
Bhagya 22 3 0 6
Rajamma 13 2 0 16
Indiramma 27 4 0 0
Gowramma 0 0 0 31
Sowmya M 25 4 0 2
Pallavi S 23 4 0 4
Jayamma 26 4 0 1
Thulasi 22 3 0 6
Manjula B 27 4 0 0
Sowmya K J 27 4 0 0
Sannathayamma 14 2 0 15
Doddamma 27 4 0 0
Bhuwaneshwari 27 4 0 0
Nagamma 6 0 0 25
Maheshi 27 4 0 0
Manjula R 27 4 0 0
Maheshwari 0 0 0 31
Susheelamma 23 3 0 5
Jayamma 25 4 0 2
Sadashiva 27 4 0 0
Somashekar Aradhya 25 4 2 0
Geetha 25 4 2 0
Ashwini 26 4 1 0
Mahadevaswamy C S 22.5 3 5.5 0
Mahadevaswamy 21 2 8 0
Mahadevaswamy M 24 3 4 0
Veenakumari S S 24 4 3 0
Nanditha Shenoi P 20 3 8 0
Rani N 24 4 3 0
Sunilkumar P S 28 1 2 0
Santhosh Kumar B M 27 4 0 0
Farzana Banu 22 4 5 0
Roopa B 0 0 0 31
Siddalingesha Y C 21.5 3 6.5 0
Vasantha Kumara 14 2 15 0
Mallikarjuna Swamy 26 4 1 0
Nagendra P 25 2 4 0
Siddarajappa S N 25 2 4 0
Arathi S 25 2 4 0
Mahadevaswamy T M 0 0 0 31
Sagar H G 21.5 4 5.5 0
Chikkanna Nayaka 22 4 3 2
Anil Kumar P 27 4 0 0
Huchappa A P 26 0 5 0
Sujatha M 24.5 3 3.5 0
Chaitra Devi T R 20 4 7 0
Priyanka N S 0 0 0 31
Nagendra R T 25 4 2 0
Dr. Alvaryne W Kharnaior 26 4 1 0
Dr. Roja N 26 4 1 0
Vanajakshi P 25 4 2 0
Manchamma 12 2 17 0
Ravi G S 24 4 3 0
Manjula N 24.5 4 2.5 0
Raju H M 19 2 10 0
Veerabhadra Swamy 21.5 4 5.5 0
Mahesh B N 24 4 3 0
Renuka Prasad K B 22 4 5 0
Manjula 23 4 4 0
Sumangala 12 2 17 0
Shruthi S 25 4 2 0
Dr. Aparna Surendra 23.5 4 3.5 0
Mahantesh
Girish 26 4 1 0
Manjula S G 25 4 2 0
Bindu S 26 4 1 0
Plavitha Rani J 25.5 4 1.5 0
Triveni M 23 4 4 0
Shivashankar 25 4 2 0
Guru Prasad 15 1 15 0
Harish V D 23 4 4 0
Roopa C 0 0 0 31
Swaroop 23 4 4 0
Arun Kumar 0 0 0 31
Darshan 22 4 3 2
Raghu 31 0 0 0
Abhishek 0 0 0 31
Shiva Prasad 16 2 0 13
Ramesh 15 2 0 14
Mallamma 0 0 0 31
Bhagyamma 0 0 0 31
Revanna 11 1 0 19
Rathnamma 22 3 0 6
Sukanyadevi 26 4 0 1
Mahesh P 26 4 1 0
Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
Vinay Kumar 16 3 12 0
Shivarame Gowda 0 0 0 0
Honne Gowda 0 0 0 0
Nagabhushana 0 0 0 0
Chandrappa 0 0 0 0
Bharath Singh 0 0 0 0
Vinod 0 0 0 0
Thilothama B K 0 0 0 0
R Rukmini 0 0 0 0
K Lakshmi 0 0 0 0
Mahadeshwara Swamy B 0 0 0 0
Indapanda P Ganesh 0 0 0 0
Lokesh K 0 0 0 0
Dasappa 30 1 0 0
Narayana 29 2 0 0
Siddaraju 30 1 0 0
Chandrappa 30 1 0 0
Vinod 30 1 0 0
Nagabhushana 29 2 0 0
Ashok Kumar G 27 2 0 2
Devaraju 0 0 0 31
Rukmini 26 2 0 3
Kiran Kumar 16 0 0 15
Siddaraju S 29 2 0 0
Vishalakshi 2 0 0 29
Madhu Kumar H M 23 4 4 0
Prashanth Babu 20 3 8 0
Lokesh 26 4 1 0
Yashodhara S M 23 4 5 0
Prasad K M 26 4 1 0
Sowjanya P 24 4 3 0
Savitha B 25 4 2 0
Mamatha S 27 4 0 0
Roopa S V 26 4 1 0
Nagamani M 27 4 0 0
Nuthana B H 25 4 2 0
Sowmya N N 24 4 3 0
Nandini S 26 4 1 0
Asha S 27 4 0 0
Kusuma M 10 2 0 19
Dr. Omprakash K 25 3 3 0
Ramesh R 0 0 0 31
Somu 25 4 2 0
Lokesh 25 4 2 0
SL. NO DESIGNATION NAME Jul-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 26 4 1 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 26 4 1 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 26 4 1 0
4 Dr. Shivanna 26 4 1 0
5 Resident Medical Officer Dr. Ayesha Firdous 0 0 0 0
6 Dr. Sai Poornima C 26 4 1 0
7 Dr. Meghavarshini 26 4 1 0
8 Dr. Anisha MS 26 4 1 0
9 Dr. Deepthi CR 26 4 1 0
10 Dr. Pallavi MK 26 4 1 0
11 Dr. Abhishek S L 25 4 2 0
12 Dr. Kavitha V 26 4 1 0
13 Dr. Deepika 26 4 1 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 26 4 1 0
15 Dr. Rashmi R 25 4 2 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 25 4 2 0
17 Dr. Divya Shree 26 4 1 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 25 4 2 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 26 4 1 0
20 Shobha Rani 26 4 1 0
21 Sujatha R 26 4 1 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 25 4 2 0
23 Shilpa J S 26 4 1 0
24 Chethan M 13 2 16 0
25 Nagamani K 25 4 2 0
26 Staff Nurse Chaithra K 26 4 1 0
27 Chiathra A R 26 4 1 0
28 Vasantha R 0 0 31 0
29 Madhu Kumar 26 4 1 0
30 Pavina H C 17 3 11 0
31 Madhumathi H J 25 4 2 0
32 Devamani B R 26 4 1 0
33 Mallesh K S 26 4 1 0
34 Kaveri SK 26 4 1 0
35 Swamy S 26 4 1 0
36 Anitha H M 26 4 1 0
37 Jyothi M S 26 4 1 0
38 Dhakshayini T P 26 4 1 0
39 Chennanjappa S 25 4 2 0
40 Mahadevi 22 3 6 0
41 Anusha S 25 4 2 0
42 Sunitha M 26 4 1 0
43 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 1 0
44 Prema S 26 4 0 1
45 Sowmya 24 4 0 3
46 Bhagya 16 2 0 13
47 Rajamma 12 1 0 18
48 Indiramma 27 4 0 0
49 Gowramma 0 0 0 31
Sowmya M 20 2 0 9
50 Pallavi S 24 3 0 4
51 Jayamma 27 4 0 0
52 Thulasi 26 4 0 1
53 Manjula B 26 4 0 1
54 Sowmya K J 27 4 0 0
55 Sannathayamma 27 4 0 0
56 Doddamma 27 4 0 0
57 Bhuwaneshwari 13 0 0 18
58 Nagamma 27 4 0 0
59 Maheshi 24 4 3 0
60 Manjula R 27 4 0 0
61 Maheshwari 0 0 0 31
62 Jayamma 27 4 0 0
63 Sadashiva 25 4 0 2
64 Pharmacist Somashekar Aradhya 26 4 1 0
65 Geetha 25 4 2 0
66 Ashwini 26 4 1 0
67 Mahadevaswamy C S 24 1 6 0
68 Dresser Mahadevaswamy 26.5 3 1.5 0
69 Mahadevaswamy M 27 2 2 0
70 Store Keeper Veenakumari S S 26.5 3 1.5 0
71 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 27 4 0 0
72 Office Staff Rani N 27 3 1 0
73 Sunilkumar P S 27.5 3 0.5 0
74 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
75 Farzana Banu 25 4 2 0
76 Roopa B 0 0 0 31
77 Siddalingesha Y C 28 3 0 0
78 Vasantha Kumara 26 5 0 0
79 Mallikarjuna Swamy 26 4 1 0
80 Nagendra P 17 3 11 0
81 Siddarajappa S N 26 4 1 0
82 Arathi S 28 2 1 0
83 Asst. Manager – Marketing Mahadevaswamy T M 24 4 0 3
84 Computer Operator Sagar H G 9 1 15 6
85 MRD Technician Chikkanna Nayaka 25 4 1 1
86 House keeping Supervisor Anil Kumar P 27 4 0 0
87 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 3 3 0
88 Operation Theater Attendant Sujatha M 27 3 1 0
89 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 26 4 1 0
90 Physiotherapist Priyanka N S 0 0 0 31
Nagendra R T 20 3 8 0
91 House Officer Dr. Alvaryne W Kharnaior 26 4 1 0
92 Dr. Roja N 26 4 1 0
93 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 16 2 0 13
94 Panchakarma Assistant Manchamma 25 4 2 0
95 Ravi G S 27 4 0 0
96 Manjula N 24 4 3 0
97 Raju H M 13 2 16 0
98 Veerabhadra Swamy 24 3 4 0
99 Mahesh B N 23 4 4 0
100 Renuka Prasad K B 23.5 4 3.5 0
101 Manjula 24 4 3 0
102 Sumangala 23 4 4 0
103 Shruthi S 26 4 1 0
104 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 25 4 2 0
Operation Theater Attendant Mahantesh
105 Girish 26 4 1 0
106 OT Nurse Manjula S G 26 4 1 0
107 Mid Wife Bindu S 26 4 1 0
108 Laboratory Technician Plavitha Rani J 21 4 6 0
109 Triveni M 24 4 3 0
110 Lab Attendant Shivashankar 26 4 1 0
111 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 3 0
112 Pharmacy Worker Harish V D 25 4 2 0
113 Roopa C 0 0 0 31
114 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
115 Bone Setter Arun Kumar 2 0 0 29
116 Cook/Food Service Darshan 25 4 2 0
117 Raghu 26 4 1 0
118 Abhishek 0 0 0 31
119 Shiva Prasad 29 2 0 0
120 Ramesh 26 4 1 0
121 Mallamma 0 0 0 31
122 Bhagyamma 0 0 0 31
123 Revanna 27 4 0 0
124 Washerman Rathnamma 27 4 0 0
125 Sukanyadevi 27 4 0 0
126 Driver Mahesh P 26 4 1 0
127 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
128 Electrician Vinay Kumar 26 2 3 0
129 Security Supervisior Shivarame Gowda 0 0 0 0
130 Security Guard Honne Gowda 0 0 0 0
131 Nagabhushana 0 0 0 0
132 Chandrappa 0 0 0 0
133 Bharath Singh 0 0 0 0
134 Vinod 0 0 0 0
135 Thilothama B K 0 0 0 0
136 R Rukmini 0 0 0 0
137 K Lakshmi 0 0 0 0
138 Mahadeshwara Swamy B 0 0 0 0
139 Indapanda P Ganesh 0 0 0 0
140 Lokesh K 0 0 0 0
Security Supervisior Dasappa 29 2 0 0
Security Guard Narayana 29 2 0 0
Siddaraju 29 2 0 0
Chandrappa 31 0 0 0
Vinod 29 2 0 0
Nagabhushana 27 4 0 0
Ashok Kumar G 23 2 0 6
Devaraju 6 1 0 24
Rukmini 29 2 0 0
Kiran Kumar 0 0 0 31
Siddaraju S 28 3 0 0
Vishalakshi 26 3 2 0
141 Masseurs Madhu Kumar H M 26 4 1 0
142 Prashanth Babu 14 2 15 0
143 Lokesh 26.5 4 0.5 0
144 Yashodhara S M 19 3 9 0
145 Prasad K M 26 4 1 0
146 Sowjanya P 27 4 0 0
147 Savitha B 27 4 0 0
148 Mamatha S 27 4 0 0
149 Roopa S V 25 4 2 0
150 Nagamani M 27 4 0 0
151 Nuthana B H 24 4 3 0
152 Sowmya N N 26 4 1 0
153 Nandini S 27 4 0 0
154 Asha S 27 4 0 0
155 Kusuma M 26 4 1 0
156 Others Dr. Omprakash K 27 3 1 0
157 Ramesh R 25 4 2 0
158 Somu 25 4 2 0
159 Lokesh 26 4 1 0
SL. NO DESIGNATION NAME Jun-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 23 4 3 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 15 3 12 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0
4 Dr. Shivanna 24 4 2 0
5 Resident Medical Officer Dr. Ayesha Firdous 23 4 3 0
6 Dr. Sai Poornima C 25 4 1 0
7 Dr. Meghavarshini 26 4 0 0
8 Dr. Anisha MS 25 4 1 0
9 Dr. Deepthi CR 25 4 1 0
10 Dr. Pallavi MK 25 4 1 0
11 Dr. Abhishek S L 26 4 0 0
12 Dr. Kavitha V 25 4 1 0
13 Dr. Deepika 25 4 1 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 25 4 1 0
15 Dr. Rashmi R 25 4 1 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 25 4 1 0
17 Dr. Divya Shree 26 4 0 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 25 4 1 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 26 4 0 0
20 Shobha Rani 26 4 0 0
21 Sujatha R 25 4 1 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 26 4 0 0
23 Shilpa J S 23 4 3 0
24 Chethan M 24 4 2 0
25 Nagamani K 24 4 2 0
26 Staff Nurse Chaithra K 23 4 3 0
27 Chiathra A R 24 4 2 0
28 Vasantha R 11 2 17 0
29 Madhu Kumar 22 4 4 0
30 Pavina H C 25 4 1 0
31 Madhumathi H J 25 4 0 0
32 Devamani B R 25 4 1 0
33 Mallesh K S 25 4 1 0
34 Kaveri SK 26 4 0 0
35 Swamy S 26 4 0 0
36 Anitha H M 26 4 0 0
37 Jyothi M S 17 3 10 0
38 Dhakshayini T P 25 4 1 0
39 Chennanjappa S 24 4 2 0
40 Mahadevi 17 3 10 0
41 Anusha S 24 4 2 0
42 Sunitha M 25 0 0 5
43 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 25 4 0 1
44 Prema S 25 4 0 1
45 Sowmya 25 4 0 1
46 Bhagya 26 4 0 0
47 Rajamma 0 0 0 30
48 Indiramma 26 4 0 0
49 Gowramma 0 0 0 30
Sowmya M 0 0 0 0
50 Pallavi S 26 4 0 0
51 Jayamma 25 4 0 1
52 Thulasi 26 4 0 0
53 Manjula B 25 4 0 1
54 Sowmya K J 25 4 0 1
55 Sannathayamma 25 4 0 1
56 Doddamma 26 4 0 0
57 Bhuwaneshwari 15 2 0 13
58 Nagamma 26 4 0 0
59 Maheshi 23 4 0 3
60 Manjula R 25 4 0 1
61 Maheshwari 10 0 0 20
62 Jayamma 25 4 0 1
63 Sadashiva 26 4 0 0
64 Pharmacist Somashekar Aradhya 25 4 1 0
65 Geetha 25 4 1 0
66 Ashwini 25 4 1 0
67 Mahadevaswamy C S 24 3 3 0
68 Dresser Mahadevaswamy 23 3 4 0
69 Mahadevaswamy M 24 4 2 0
70 Store Keeper Veenakumari S S 6 3 21 0
71 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 11 4 15 0
72 Office Staff Rani N 23 4 3 0
73 Sunilkumar P S 26 3 1 0
74 Santhosh Kumar B M 24 4 2 0
75 Farzana Banu 9 1 20 0
76 Roopa B 0 0 0 30
77 Siddalingesha Y C 23 4 3 0
78 Vasantha Kumara 25 4 1 0
79 Mallikarjuna Swamy 23 4 3 0
80 Nagendra P 21 3 6 0
81 Siddarajappa S N 12 2 16 0
82 Arathi S 28 1 1 0
83 Asst. Manager – Marketing Mahadevaswamy T M 20 4 6 0
84 Computer Operator Sagar H G 22 4 4 0
85 MRD Technician Chikkanna Nayaka 19 4 7 0
86 House keeping Supervisor Anil Kumar P 25 4 0 1
87 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 2 3 0
88 Operation Theater Attendant Sujatha M 24 4 2 0
89 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 25 5 0 0
90 Physiotherapist Priyanka N S 0 0 0 30
Nagendra R T 0 0 0 0
91 House Officer Dr. Alvaryne W Kharnaior 25 4 1 0
92 Dr. Roja N 26 4 0 0
93 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 0 0 0 30
94 Panchakarma Assistant Manchamma 24 4 2 0
95 Ravi G S 22 4 4 0
96 Manjula N 25 4 1 0
97 Raju H M 11 2 17 0
98 Veerabhadra Swamy 19 3 8 0
99 Mahesh B N 24 4 2 0
100 Renuka Prasad K B 24 4 2 0
101 Manjula 19 3 8 0
102 Sumangala 24 4 2 0
103 Shruthi S 11 2 17 0
104 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 13 2 15 0
Operation Theater Attendant Mahantesh
105 Girish 26 2 2 0
106 OT Nurse Manjula S G 25 4 1 0
107 Mid Wife Bindu S 25 4 1 0
108 Laboratory Technician Plavitha Rani J 15 2 13 0
109 Triveni M 24 4 2 0
110 Lab Attendant Shivashankar 13 3 14 0
111 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 2 0
112 Pharmacy Worker Harish V D 11 2 17 0
113 Roopa C 0 0 0 30
114 Analytical Chemist Swaroop 25 4 1 0
115 Bone Setter Arun Kumar 20 3 0 7
116 Cook/Food Service Darshan 24 4 2 0
117 Raghu 28 2 0 0
118 Abhishek 13 2 0 15
119 Shiva Prasad 26 4 0 0
120 Ramesh 27 3 0 0
121 Mallamma 22 3 0 5
122 Bhagyamma 13 2 0 15
123 Revanna 27 3 0 0
124 Washerman Rathnamma 26 4 0 0
125 Sukanyadevi 26 4 0 0
126 Driver Mahesh P 25 4 1 0
127 Mallikarjuna Swamy 25 4 1 0
128 Electrician Vinay Kumar 26 3 1 0
129 Security Supervisior Shivarame Gowda 0 0 0 30
130 Security Guard Honne Gowda 0 0 0 30
131 Nagabhushana 0 0 0 30
132 Chandrappa 0 0 0 30
133 Bharath Singh 0 0 0 30
134 Vinod 0 0 0 30
135 Thilothama B K 0 0 0 30
136 R Rukmini 0 0 0 30
137 K Lakshmi 0 0 0 30
138 Mahadeshwara Swamy B 0 0 0 30
139 Indapanda P Ganesh 0 0 0 30
140 Lokesh K 0 0 0 30
Security Supervisior Dasappa 23 0 0 7
Security Guard Narayana 27 3 0 0
Siddaraju 27 3 0 0
Chandrappa 29 1 0 0
Vinod 28 2 0 0
Nagabhushana 26 4 0 0
Ashok Kumar G 22 4 0 4
Devaraju 14 2 0 14
Rukmini 28 2 0 0
Kiran Kumar 15 0 0 15
Siddaraju S 10 0 0 20
Vishalakshi 7 0 0 23
141 Masseurs Madhu Kumar H M 23 4 3 0
142 Prashanth Babu 24 4 2 0
143 Lokesh 24 4 2 0
144 Yashodhara S M 25 4 1 0
145 Prasad K M 23 4 3 0
146 Sowjanya P 16 3 11 0
147 Savitha B 22 4 4 0
148 Mamatha S 26 4 0 0
149 Roopa S V 23 4 3 0
150 Nagamani M 26 4 0 0
151 Nuthana B H 24 4 2 0
152 Sowmya N N 24 4 2 0
153 Nandini S 29 1 0 0
154 Asha S 29 1 0 0
155 Kusuma M 29 0 0 1
156 Others Dr. Omprakash K 17 2 11 0
157 Ramesh R 24 4 2 0
158 Somu 25 4 1 0
159 Lokesh 24 4 2 0
SL. NO DESIGNATION NAME May-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 19 4 8 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 24 4 3 0
3 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 27 4 0 0
4 Dr. Shivanna 27 4 0
5 Resident Medical Officer Dr. Ayesha Firdous 11 2 18 0
6 Dr. Sai Poornima C 27 4 0 0
7 Dr. Meghavarshini 26 4 1 0
8 Dr. Anisha MS 27 4 0 0
9 Dr. Deepthi CR 27 4 0 0
10 Dr. Pallavi MK 26 4 1 0
11 Dr. Abhishek S L 27 4 0 0
12 Dr. Kavitha V 27 4 0 0
13 Dr. Deepika 27 4 0 0
14 Registrar Dr. Kavitha PC 27 4 0 0
15 Dr. Rashmi R 27 4 0 0
16 Dr. V C Mohan Kumar 27 4 0 0
17 Dr. Divya Shree 27 4 0 0
18 Nursing Superintendent Sarvamangala 26 3 2 0
19 Assistance Matron Suvarnambe 27 4 0 0
20 Shobha Rani 27 3 1 0
21 Sujatha R 26 3 2 0
22 Staff Nurse Nagamani K G 25 4 2 0
23 Shilpa J S 25 4 2 0
24 Chethan M 24 4 3 0
25 Nagamani K 24 4 3 0
26 Staff Nurse Chaithra K 25 4 2 0
27 Chiathra A R 25 4 2 0
28 Vasantha R 23 4 4 0
29 Madhu Kumar 25 4 2 0
30 Pavina H C 25 4 2 0
31 Madhumathi H J 27 3 1 0
32 Devamani B R 26 4 1 0
33 Mallesh K S 25 3 3 0
34 Kaveri SK 26 4 1 0
35 Swamy S 27 4 0 0
36 Anitha H M 27 4 0 0
37 Jyothi M S 25 4 2 0
38 Dhakshayini T P 26 4 1 0
39 Chennanjappa S 23 4 4 0
40 Mahadevi 26 4 1 0
41 Anusha S 27 4 0 0
42 Sunitha M 0 0 0 0
43 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 27 4 0 0
44 Prema S 25 4 0 2
45 Sowmya 26 4 0 1
46 Bhagya 27 4 0 0
47 Rajamma 0 0 0 31
48 Indiramma 27 4 0 0
49 Gowramma 0 0 0 31
Sowmya M 0 0 0 0
50 Pallavi S 25 4 0 2
51 Jayamma 26 4 0 1
52 Thulasi 27 4 0 0
53 Manjula B 16 3 0 12
54 Sowmya K J 27 4 0 0
55 Sannathayamma 25 4 0 2
56 Doddamma 25 4 0 2
57 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
58 Nagamma 27 4 0 0
59 Maheshi 26 4 0 1
60 Manjula R 27 4 0 0
61 Maheshwari 27 4 0 0
62 Jayamma 27 4 0 0
63 Sadashiva 27 4 0 0
64 Pharmacist Somashekar Aradhya 27 3 1 0
65 Geetha 27 2 2 0
66 Ashwini 26 4 1 0
67 Mahadevaswamy C S 9 3 19 0
68 Dresser Mahadevaswamy 28 1 2 0
69 Mahadevaswamy M 27 3 1 0
70 Store Keeper Veenakumari S S 26 3 2 0
71 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 24 4 3 0
72 Office Staff Rani N 23 3 5 0
73 Sunilkumar P S 27 2 2 0
74 Santhosh Kumar B M 22 4 5 0
75 Farzana Banu 0 0 31 31
76 Roopa B 0 0 0 31
77 Siddalingesha Y C 23 3 5 0
78 Vasantha Kumara 24 4 3 0
79 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
80 Nagendra P 23 3 5 0
81 Siddarajappa S N 26 4 1 0
82 Arathi S 17 2 12 0
83 Asst. Manager – Marketing Mahadevaswamy T M 21 4 6 0
84 Computer Operator Sagar H G 23 4 4 0
85 MRD Technician Chikkanna Nayaka 11 2 18 0
86 House keeping Supervisor Anil Kumar P 26 4 0 1
87 Dark Room Attendant Huchappa A P 26 3 2 0
88 Operation Theater Attendant Sujatha M 25 3 3 0
89 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 19 3 9 0
90 Physiotherapist Priyanka N S 12 3 3 13
Nagendra R T 0 0 0 0
91 House Officer Dr. Alvaryne W Kharnaior 27 4 0 0
92 Dr. Roja N 26 4 1 0
93 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 0 0 0 31
94 Panchakarma Assistant Manchamma 26 4 1 0
95 Ravi G S 24 4 3 0
96 Manjula N 11 2 18 0
97 Raju H M 25 4 2 0
98 Veerabhadra Swamy 26 4 1 0
99 Mahesh B N 25 4 2 0
100 Renuka Prasad K B 24 4 3 0
101 Manjula 10 2 19 0
102 Sumangala 25 4 2 0
103 Shruthi S 25 4 2 0
104 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 25 4 2 0
Operation Theater Attendant Mahantesh
105 Girish 27 2 2 0
106 OT Nurse Manjula S G 26 4 1 0
107 Mid Wife Bindu S 26 4 1 0
108 Laboratory Technician Plavitha Rani J 22 1 8 0
109 Triveni M 14 1 16 0
110 Lab Attendant Shivashankar 24 4 3 0
111 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 3 0
112 Pharmacy Worker Harish V D 24 4 3 0
113 Roopa C 0 0 0 31
114 Analytical Chemist Swaroop 27 4 0 0
115 Bone Setter Arun Kumar 28 3 0 0
116 Cook/Food Service Darshan 27 4 0 0
117 Raghu 27 4 0 0
118 Abhishek 27 4 0 0
119 Shiva Prasad 27 4 0 0
120 Ramesh 26 4 1 0
121 Mallamma 27 4 0 0
122 Bhagyamma 27 4 0 0
123 Revanna 28 3 0 0
124 Washerman Rathnamma 26 4 0 1
125 Sukanyadevi 24 4 0 3
126 Driver Mahesh P 27 4 0 0
127 Mallikarjuna Swamy 27 4 0 0
128 Electrician Vinay Kumar 27 3 1 0
129 Security Supervisior Shivarame Gowda 0 0 0 31
130 Security Guard Honne Gowda 30 1 0 0
131 Nagabhushana 28 3 0 0
132 Chandrappa 28 3 0 0
133 Bharath Singh 29 2 0 0
134 Vinod 20 1 0 0
135 Thilothama B K 26 1 0 4
136 R Rukmini 29 2 0 0
137 K Lakshmi 11 0 0 20
138 Mahadeshwara Swamy B 11 0 0 20
139 Indapanda P Ganesh 18 0 0 13
140 Lokesh K 22 0 0 9
Security Supervisior Dasappa 0 0 0 31
Security Guard Narayana 0 0 0 31
Siddaraju 0 0 0 31
Chandrappa 0 0 0 31
Vinod 0 0 0 31
Nagabhushana 0 0 0 31
Ashok Kumar G 0 0 0 31
Devaraju 0 0 0 31
Rukmini 0 0 0 31
Kiran Kumar 0 0 0 31
Siddaraju S 0 0 0 31
Vishalakshi 0 0 0 31
141 Masseurs Madhu Kumar H M 25 4 2 0
142 Prashanth Babu 24 4 3 0
143 Lokesh 23 4 4 0
144 Yashodhara S M 22 4 5 0
145 Prasad K M 24 4 3 0
146 Sowjanya P 22 4 5 0
147 Savitha B 24 4 3 0
148 Mamatha S 20 2 0 9
149 Roopa S V 24 4 3 0
150 Nagamani M 20 2 0 9
151 Nuthana B H 23 4 4 0
152 Sowmya N N 26 4 1 0
153 Nandini S 10 0 0 21
154 Asha S 5 0 0 26
155 Kusuma M 1 0 0 30
156 Others Dr. Omprakash K 25 3 3 0
157 Ramesh R 25 5 1 0
158 Somu 24 4 3 0
159 Lokesh 24 4 3 0
NAME Apr-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
Dr. Rajesh A Udapudi 21 3 6 30
Dr. Manjula M S 26 3 1 30
Dr. Sandeep 25 4 1 30
Dr. Shivanna 25 4 1 30
Dr. Ayesha Firdous 23.5 4 2.5 30
Dr. Sai Poonima C 26 3 1 30
Dr. Meghavarshini 25 4 1 30
Dr. Anisha MS 25 3 2 30
Dr. Deepthi CR 25 3 2 30
Dr. Pallavi MK 25 3 2 30
Dr. Abhishek S L 25 3 2 30
Dr. Kavitha V 24 3 3 30
Dr. Deepika 26 2 2 30
Dr. Kavitha PC 25 4 1 30
Dr. Rashmi R 25 4 1 30
Dr. V C Mohan Kumar 25 4 1 30
Dr. Divya Shree 25 4 1 30
Sarvamangala 25 4 1 30
Suvarnambe 25 4 1 30
Shobha Rani 25 4 1 30
Sujatha R 25 4 1 30
Nagamani K G 25 4 1 30
Shilpa J S 25 4 1 30
 Chethan M 23 4 3 30
Nagamani K 26 4 0 30
Chaithra K 25 4 1 30
Chiathra A R 24 4 2 30
Vasantha R 25 4 1 30
Madhu Kumar 24 4 2 30
Pavina H C 26 3 1 30
Madhumathi H J 25 4 1 30
Devamani B R 25 4 1 30
Mallesh K S 25 4 1 30
Kaveri SK 25 4 1 30
Swamy S 25 4 1 30
Anitha H M 25 4 1 30
Jyothi M S 25 3 2 30
Dhakshayini T P 13 2 15 30
Chennanjappa S 25 4 1 30
Mahadevi 26 3 1 30
Anusha S 26 3 1 30
Siddarajamma 26 4 0 30
Prema S 26 4 0 30
Sowmya 25 4 1 30
Bhagya 26 4 0 30
Rajamma 26 4 0 30
Indiramma 26 4 0 30
Gowramma 25 4 1 30
Pallavi S 26 4 0 30
Jayamma 26 4 0 30
Thulasi 26 4 0 30
Manjula B 26 4 0 30
Sowmya K J 25 4 1 30
Sannathayamma 25 4 1 30
Doddamma 25 4 1 30
Bhuwaneshwari 24 4 2 30
Nagamma 25 4 1 30
Maheshi 26 4 0 30
Manjula R 26 4 0 30
Rajeshwari 26 4 0 30
Jayamma 26 4 0 30
Sadashiva 25 4 1 30
Somashekar Aradhya 26 3 1 30
Geetha 25 4 1 30
Ashwini 26 4 0 30
Mahadevaswamy C S 24 4 2 30
Mahadevaswamy 24 4 2 30
Mahadevaswamy M 24 4 2 30
Veenakumari S S 25.5 3 1.5 30
Nanditha Shenoi P 20 4 6 30
Rani N 17 2 11 30
Sunilkumar P S 25.5 3 1.5 30
Santhosh Kumar B M 25 4 1 30
Farzana Banu 0 0 30 30
Roopa B 30 30
Siddalingesha Y C 23 4 3 30
Vasantha Kumara 25 4 1 30
Mallikarjuna Swamy 25 4 1 30
Nagendra P 24 4 2 30
Siddarajappa S N 25 3 2 30
Arathi S 26 1 3 30
Mahadevaswamy T M 24 4 2 30
Sagar H G 22 4 4 30
Chikkanna Nayaka 23 4 3 30
Anil Kumar P 26 4 0 30
Huchappa A P 21 3 6 30
Sujatha M 23 4 3 30
Chaitra Devi T R 23 4 3 30
Priyanka N S 10 0 20 30
Dr. Alvaryne W Kharnaior 25 4 1 30
Dr. Roja N 25 4 1 30
Vanajakshi P 0 30 30
Manchamma 24 4 2 30
Ravi G S 18 2 10 30
Manjula N 24 4 2 30
Raju H M 24 4 2 30
Veerabhadra Swamy 23 4 3 30
Mahesh B N 14 1 15 30
Renuka Prasad K B 25 4 1 30
Manjula 26 4 0 30
Sumangala 10 1 19 30
Shruthi S 26 4 0 30
Dr. Aparna Surendra 25 3 2 30
Mahantesh 30 30
Girish 25 4 1 30
Manjula S G 27 2 1 30
Bindu S 25 4 1 30
Plavitha Rani J 23 4 3 30
Triveni M 24 4 2 30
Shivashankar 26 3 1 30
Guru Prasad 23 4 3 30
Harish V D 24 3 3 30
Roopa C 0 30 30
Swaroop 26 3 1 30
Arun Kumar 25 4 1 30
Vinod 26 4 0 30
Anusha 27 3 0 30
Abhishek 26 4 0 30
Shiva Prasad 26 4 0 30
Ramesh 26 4 0 30
Madamma 26 4 0 30
Kempamma 26 4 0 30
Rathnamma 26 4 0 30
Sukanyadevi 25 4 1 30
Mahesh P 26 4 0 30
Mallikarjuna Swamy 26 4 0 30
Vinay Kumar 24 4 2 30
Shivarame Gowda 25 4 1 30
Honne Gowda 26 3 1 30
Doreswamy 24 4 2 30
Venkatesha 25 4 1 30
Bharath Singh 25 4 1 30
Somu S J 26 4 0 30
M Manjunatha 26 4 0 30
R Rukmini 26 4 0 30
K Lakshmi 26 4 0 30
Manju 26 4 0 30
Indapanda P Ganesh 26 4 0 30
Mahadeva  K 26 4 0 30
Madhu Kumar H M 25 4 1 30
Prashanth Babu 26 3 1 30
Lokesh 24 4 2 30
Yashodhara S M 23 4 3 30
Prasad K M 25 4 1 30
Sowjanya P 25 3 2 30
Savitha B 23 4 3 30
Mamatha S 0 30 30
Roopa S V 18 2 10 30
Nagamani M 0 1 29 30
Nuthana B H 24 4 2 30
Sowmya N N 24 4 2 30
Dr. Omprakash K 22 5 3 30
Ramesh R 26 4 0 30
Somu 26 4 0 30
Lokesh 26 4 0 30
NAME Mar-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
Dr. Rajesh A Udapudi 23 5 3 0
Dr. Manjula M S 26 4 1 0
Dr. Sandeep 26 3 2 0
Dr. Shivanna 26 3 2 0
Dr. Ayesha Firdous 23 5 3 0
Dr. Sai Poonima C 27 4 0
Dr. Meghavarshini 26 4 1 0
Dr. Anisha MS 27 3 1 0
Dr. Deepthi CR 27 3 1 0
Dr. Pallavi MK 26 3 2 0
Dr. Abhishek S L 27 4 0
Dr. Kavitha V 25 4 2 0
Dr. Deepika 27 3 1 0
Dr. Kavitha PC 27 3 1 0
Dr. Rashmi R 26 3 2 0
Dr. V C Mohan Kumar 27 3 1 0
Dr. Divya Shree 27 3 1 0
Sarvamangala 26 4 1 0
Suvarnambe 26 2 3 0
Shobha Rani 24 3 4 0
Sujatha R 24 4 3 0
Nagamani K G 27 3 1 0
Shilpa J S 25 4 2 0
 Chethan M 26 4 1 0
Nagamani K 14 2 15 0
Chaithra K 26 3 2 0
Chiathra A R 26 4 1 0
Vasantha R 27 4 0
Madhu Kumar 25 4 2 0
Pavina H C 27 4 0 0
Madhumathi H J 28 3 0 0
Devamani B R 25 4 2 0
Mallesh K S 27 3 1 0
Kaveri SK 27 3 1 0
Swamy S 27 3 1 0
Anitha H M 28 3 0 0
Jyothi M S 24 4 3 0
Dhakshayini T P 24 4 3 0
Chennanjappa S 25 4 2 0
Mahadevi 25 4 2 0
Anusha S 26 4 1 0
Siddarajamma 26 4 1 0
Prema S 24 4 3 0
Sowmya 27 3 1 0
Bhagya 26 4 1 0
Rajamma 27 4 0 0
Indiramma 26 3 2 0
Gowramma 27 4 0 0
Pallavi S 27 4 0 0
Jayamma 27 4 0 0
Thulasi 25 1 5 0
Manjula B 27 4 0 0
Sowmya K J 26 4 1 0
Sannathayamma 25 3 3 0
Doddamma 26 4 1 0
Bhuwaneshwari 27 4 0 0
Nagamma 27 4 0 0
Maheshi 27 4 0 0
Manjula R 27 4 0 0
Rajeshwari 26 4 1 0
Jayamma 27 4 0 0
Sadashiva 27 4 0 0
Somashekar Aradhya 26 4 1 0
Geetha 27 3 1 0
Ashwini
Mahadevaswamy C S 26 3 2 0
Mahadevaswamy 17.5 1 12.5 0
Mahadevaswamy M 27 2 2 0
Veenakumari S S 11 2 18 0
Nanditha Shenoi P 25 5 1 0
Rani N 22.5 3 5.5 0
Sunilkumar P S 27 3 1 0
Santhosh Kumar B M 25.5 4 1.5 0
Farzana Banu 0 31 0
Roopa B 31 0 0
Siddalingesha Y C 26 3 2 0
Vasantha Kumara 26 5 0 0
Mallikarjuna Swamy 26 4 1 0
Nagendra P 27 2 2 0
Siddarajappa S N 22 5 4 0
Arathi S 28 3 0
Mahadevaswamy T M 24 5 2 0
Sagar H G 24.5 5 1.5 0
Chikkanna Nayaka 20 5 6 0
Anil Kumar P 31 0
Huchappa A P 12 2 17 0
Sujatha M 25 3 3 0
Chaitra Devi T R 23 5 3 0
Priyanka N S 23 3 5 0
Dr. Alvaryne W Kharnaior 26 4 1 0
Dr. Roja N 25 4 2 0
Vanajakshi P 0 31 0
Manchamma 10.5 2 18.5 0
Ravi G S 20 4 7 0
Manjula N 26 4 1 0
Raju H M 26 4 1 0
Veerabhadra Swamy 26 4 1 0
Mahesh B N 25 4 2 0
Renuka Prasad K B 24 4 3 0
Manjula 26 4 1 0
Sumangala 24 4 3 0
Shruthi S 24 4 3 0
Dr. Aparna Surendra 25 4 2 0
Mahantesh 27 3 1 0
Girish
Manjula S G 24 4 3 0
Bindu S 28 3 0 0
Plavitha Rani J 24 4 3 0
Triveni M 25 4 2 0
Shivashankar 26 3 2 0
Guru Prasad 24 4 3 0
Harish V D 26 4 1 0
Roopa C 16.5 3 11.5 0
Swaroop 26 4 1 0
Arun Kumar 26 4 1 0
Vinod 27 4 0 0
Anusha 27 4 0 0
Abhishek 26 4 1 0
Shiva Prasad 27 4 0 0
Ramesh 27 4 0 0
Madamma 25 4 2 0
Kempamma 27 4 0 0
Rathnamma 26 4 1 0
Sukanyadevi 27 4 0 0
Mahesh P 27 4 0 0
Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
Vinay Kumar 24 4 3 0
Shivarame Gowda 27 4 0 0
Honne Gowda 25 4 2 0
Doreswamy 26 4 1 0
Venkatesha 25 4 2 0
Bharath Singh 27 3 1 0
Somu S J 26 4 1 0
M Manjunatha 27 4 0 0
R Rukmini 25 4 2 0
K Lakshmi 26 4 1 0
Manju 26 4 1 0
Indapanda P Ganesh 27 4 0 0
Mahadeva  K 25 4 2 0
Madhu Kumar H M 27 4 0 0
Prashanth Babu 26 4 1 0
Lokesh 26 4 1 0
Yashodhara S M 25 4 2 0
Prasad K M 27 3 1 0
Sowjanya P 24 4 3 0
Savitha B 25 4 2 0
Mamatha S 21 4 6 0
Roopa S V 26 4 1 0
Nagamani M 25 4 2 0
Nuthana B H 26 4 1 0
Sowmya N N 25 4 2 0
Dr. Omprakash K 27 3 1 0
Ramesh R 27 4 0 0
Somu 26 4 1 0
Lokesh 27 3 1 0
NAME Feb-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
Dr. Rajesh A Udapudi 23 4 1 0
Dr. Manjula M S 22 4 2 0
Dr. Sandeep 24 4 0 0
Dr. Shivanna 24 4 0 0
Dr. Ayesha Firdous 22 4 2 0
Dr. Sai Poonima C 24 4 0 0
Dr. Meghavarshini 24 4 0 0
Dr. Anisha MS 24 4 0 0
Dr. Deepthi CR 24 4 0 0
Dr. Pallavi MK 24 4 0 0
Dr. Abhishek S L 24 4 0 0
Dr. Kavitha V 24 4 0 0
Dr. Deepika 24 4 0 0
Dr. Kavitha PC 24 4 0 0
Dr. Rashmi R 24 4 0 0
Dr. V C Mohan Kumar 24 4 0 0
Dr. Divya Shree 24 4 0 0
Sarvamangala 24 4 0 0
Suvarnambe 24 4 0 0
Shobha Rani 24 4 0 0
Sujatha R 24 4 0 0
Nagamani K G 24 4 0 0
Shilpa J S 12 2 14 0
 Chethan M 23 4 1 0
Nagamani K 23 4 1 0
Chaithra K 16 2 10 0
Chiathra A R 23 4 1 0
Vasantha R 21 4 3 0
Madhu Kumar 22 4 2 0
Pavina H C 23 4 1 0
Madhumathi H J 24 4 0 0
Devamani B R 24 4 0 0
Mallesh K S 24 4 0 0
Kaveri SK 24 4 0 0
Swamy S 24 4 0 0
Anitha H M 24 4 0 0
Jyothi M S 24 4 0 0
Dhakshayini T P 23 4 1 0
Chennanjappa S 22 4 2 0
Mahadevi 21 4 3 0
Anusha S 24 3 1 0
Siddarajamma 24 4 0 0
Prema S 23 4 1 0
Sowmya 24 4 0 0
Bhagya 24 4 0 0
Rajamma 24 4 0 0
Indiramma 22 4 2 0
Gowramma 24 4 0 0
Pallavi S 24 4 0 0
Jayamma 24 4 0 0
Thulasi 23 4 1 0
Manjula B 24 4 0 0
Sowmya K J 24 4 0 0
Sannathayamma 24 4 0 0
Doddamma 19 4 5 0
Bhuwaneshwari 24 4 0 0
Nagamma 24 4 0 0
Maheshi 23 4 1 0
Manjula R 24 4 0 0
Rajeshwari 24 4 0 0
Jayamma 24 4 0 0
Sadashiva 24 4 0 0
Somashekar Aradhya 24 4 0 0
Geetha 24 4 0 0
Ashwini
Mahadevaswamy C S 24.5 2 1.5 0
Mahadevaswamy 23 4 1 0
Mahadevaswamy M 17 2 9 0
Veenakumari S S 20 3 5 0
Nanditha Shenoi P 22 4 2 0
Rani N 24 3 1 0
Sunilkumar P S 23 2 3 0
Santhosh Kumar B M 16 3 9 0
Farzana Banu 12 2 14 0
Roopa B 28 0 0
Siddalingesha Y C 22 3 3 0
Vasantha Kumara 25 2 1 0
Mallikarjuna Swamy 22 4 2 0
Nagendra P 23 4 1 0
Siddarajappa S N 24 4 0
Arathi S 25 2 1 0
Mahadevaswamy T M 25 3 0
Sagar H G 22 4 2 0
Chikkanna Nayaka 18 4 6 0
Anil Kumar P 28 0 0
Huchappa A P 25 3 0 0
Sujatha M 24 2 2 0
Chaitra Devi T R 23 4 1 0
Priyanka N S 22 4 2 0
Dr. Alvaryne W Kharnaior 24 4 0 0
Dr. Roja N 24 4 0
Vanajakshi P 0 28 0
Manchamma 22 4 2 0
Ravi G S 16 3 9 0
Manjula N 23 4 1 0
Raju H M 22 4 2 0
Veerabhadra Swamy 22 4 2 0
Mahesh B N 21 4 3 0
Renuka Prasad K B 22 4 2 0
Manjula 23 4 1 0
Sumangala 22 4 2 0
Shruthi S 21 3 4 0
Dr. Aparna Surendra 23.5 4 0.5 0
Mahantesh 24 4 0 0
Girish
Manjula S G 23 4 1 0
Bindu S 24 4 0
Plavitha Rani J 21 4 3 0
Triveni M 23 4 1 0
Shivashankar 15 3 10 0
Guru Prasad 22 4 2 0
Harish V D 24 4 0 0
Roopa C 21.5 4 2.5 0
Swaroop 24 4 0 0
Arun Kumar 24 4 0 0
Vinod 23 4 1 0
Anusha 23 3 2 0
Abhishek 23 4 1 0
Shiva Prasad 24 4 0 0
Ramesh 23 4 1 0
Madamma 23 3 2 0
Kempamma 21 1 6 0
Rathnamma 23 4 1 0
Sukanyadevi 21 4 3 0
Mahesh P 22 4 2 0
Mallikarjuna Swamy 22 4 2 0
Vinay Kumar 21 4 3 0
Shivarame Gowda 23 4 1 0
Honne Gowda 23 4 1 0
Doreswamy 21 0 7 0
Venkatesha 23 4 1 0
Bharath Singh 24 3 1 0
Somu S J 24 4 0 0
M Manjunatha 21 4 3 0
R Rukmini 24 2 2 0
K Lakshmi 22 2 4 0
Manju 24 4 0 0
Indapanda P Ganesh 23 4 1 0
Mahadeva  K 24 4 0 0
Madhu Kumar H M 24 4 0 0
Prashanth Babu 24 4 0 0
Lokesh 23 4 1 0
Yashodhara S M 22 4 2 0
Prasad K M 23 4 1 0
Sowjanya P 22 4 2 0
Savitha B 20 3 5 0
Mamatha S 22 4 2 0
Roopa S V 21 4 3 0
Nagamani M 22 4 2 0
Nuthana B H 16 2 10 0
Sowmya N N 23 4 1 0
Dr. Omprakash K 23 4 1 0
Ramesh R 24 3 1 0
Somu 23 4 1 0
Lokesh 24 3 1 0
NAME Jan-19
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
Dr. Rajesh A Udapudi 27 4 0 0
Dr. Manjula M S 26 4 1 0
Dr. Sandeep 27 4 0 0
Dr. Shivanna 27 4 0 0
Dr. Ayesha Firdous 16 2 13 0
Dr. Sai Poonima C 26 4 1 0
Dr. Meghavarshini 26 4 1 0
Dr. Anisha MS 27 4 0 0
Dr. Deepthi CR 25 4 2 0
Dr. Pallavi MK 27 4 0 0
Dr. Abhishek S L 26 4 1 0
Dr. Kavitha V 27 4 0 0
Dr. Deepika 26 4 1 0
Dr. Kavitha PC 26 4 1 0
Dr. Rashmi R 27 4 0 0
Dr. V C Mohan Kumar 27 4 0 0
Dr. Divya Shree 27 4 0 0
Sarvamangala 26 4 1 0
Suvarnambe 27 4 0 0
Shobha Rani 27 4 0 0
Sujatha R 27 4 0 0
Nagamani K G 27 4 0 0
Shilpa J S 26 3 2 0
 Chethan M 25 3 3 0
Nagamani K 25 4 2 0
Chaithra K 21 4 6 0
Chiathra A R 15 2 14 0
Vasantha R 22 3 6 0
Madhu Kumar 26 4 1 0
Pavina H C 27 4 0 0
Madhumathi H J 26 4 1 0
Devamani B R 26 4 1 0
Mallesh K S 27 4 0 0
Kaveri SK 27 4 0 0
Swamy S 27 4 0 0
Anitha H M 26 4 1 0
Jyothi M S 25 4 2 0
Dhakshayini T P 25 4 2 0
Chennanjappa S 27 4 0 0
Mahadevi 26 4 1 0
Anusha S 26 4 1 0
Siddarajamma 27 4 0 0
Prema S 26 4 1 0
Sowmya 27 4 0 0
Bhagya 27 4 0 0
Rajamma 27 4 0 0
Indiramma 25 4 2 0
Gowramma 27 4 0 0
Pallavi S 27 4 0 0
Jayamma 27 4 0 0
Thulasi 26 4 1 0
Manjula B 27 4 0 0
Sowmya K J 27 4 0 0
Sannathayamma 27 4 0 0
Doddamma 22 4 5 0
Bhuwaneshwari 27 4 0 0
Nagamma 27 4 0 0
Maheshi 26 4 1 0
Manjula R 27 4 0 0
Rajeshwari 27 4 0 0
Jayamma 27 4 0 0
Sadashiva 27 4 0 0
Somashekar Aradhya 27 4 0 0
Geetha 26 4 1 0
Ashwini
Mahadevaswamy C S 26.5 3 1.5 0
Mahadevaswamy 25.5 3 2.5 0
Mahadevaswamy M 25 3 3 0
Veenakumari S S 25 3 3 0
Nanditha Shenoi P 24 4 3 0
Rani N 21 4 6 0
Sunilkumar P S 25 2 4 0
Santhosh Kumar B M 27 4 0 0
Farzana Banu 13 2 16 0
Roopa B 21 4 6 0
Siddalingesha Y C 21 2 8 0
Vasantha Kumara 25 4 2 0
Mallikarjuna Swamy 22 3 6 0
Nagendra P 25 4 2 0
Siddarajappa S N 25 4 2 0
Arathi S 26 3 2 0
Mahadevaswamy T M 25 4 2 0
Sagar H G 25 4 2 0
Chikkanna Nayaka 22 4 5 0
Anil Kumar P 31 0 0
Huchappa A P 27.5 3 0.5 0
Sujatha M 26 3 2 0
Chaitra Devi T R 24 4 3 0
Priyanka N S 22 3 6 0
Dr. Alvaryne W Kharnaior 27 4 0 0
Dr. Roja N 27 4 0 0
Vanajakshi P 0 0 31 0
Manchamma 25 4 2 0
Ravi G S 26.5 3 1.5 0
Manjula N 26 3 2 0
Raju H M 16 3 12 0
Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
Mahesh B N 26 4 1 0
Renuka Prasad K B 24 4 3 0
Manjula 24 4 3 0
Sumangala 26 4 1 0
Shruthi S 20 4 7 0
Dr. Aparna Surendra 25 4 2 0
Mahantesh 26 4 1 0
Girish
Manjula S G 26 4 1 0
Bindu S 26 3 2 0
Plavitha Rani J 21 3 7 0
Triveni M 25 3 3 0
Shivashankar 24 4 3 0
Guru Prasad 25 4 2 0
Harish V D 25 4 2 0
Roopa C 25 4 2 0
Swaroop 27 4 0 0
Arun Kumar 26 4 1 0
Vinod 27 4 0 0
Anusha 26 3 2 0
Abhishek 25 3 3 0
Shiva Prasad 26 4 1 0
Ramesh 27 4 0 0
Madamma 27 4 0 0
Kempamma 25 4 2 0
Rathnamma 26 4 1 0
Sukanyadevi 27 3 1 0
Mahesh P 25 4 2 0
Mallikarjuna Swamy 24 4 3 0
Vinay Kumar 25 4 2 0
Shivarame Gowda 27 4 0 0
Honne Gowda 27 4 0 0
Doreswamy 26 4 1 0
Venkatesha 24 4 3 0
Bharath Singh 26 4 1 0
Somu S J 21 4 6 0
M Manjunatha 25 4 2 0
R Rukmini 27 4 0 0
K Lakshmi 24 4 3 0
Manju 26 4 1 0
Indapanda P Ganesh 27 3 1 0
Mahadeva  K 22 4 5 0
Madhu Kumar H M 23.5 4 3.5 0
Prashanth Babu 27 4 0 0
Lokesh 24 4 3 0
Yashodhara S M 27 4 0 0
Prasad K M 24 4 3 0
Sowjanya P 18 2 11 0
Savitha B 21 4 6 0
Mamatha S 25 4 2 0
Roopa S V 26 4 1 0
Nagamani M 16 2 13 0
Nuthana B H 25 4 2 0
Sowmya N N 27 4 0 0
Dr. Omprakash K 24.5 3 3.5 0
Ramesh R 26 4 1 0
Somu 21 4 6 0
Lokesh 25 4 2 0